အီလက်ထရွန်နစ်ငွေပေးချေများကိုအသုံးပြု၍ အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းကို MPU Corporate Debit Card, CB Pay & Internet Banking စနစ်များအသုံးပြု၍ ပေးဆောင်ခြင်းအပြင် ၂၅ . ၅ . ၂၀၂၀ မှစ၍ AYA Mobile Banking, Internet Banking & AYA Pay ဖြင့်လည်း ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် (TIN) ရရှိပြီးသော အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် အဆိုပါ electronic payment စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပေးဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
 
Taxpayers  can pay taxes by using the electronic payment system such as MPU Corporate Debit Card, CB Pay & Internet Banking. Besides, AYA Mobile Banking, Internet Banking and AYA PAY could be used on May 25, 2020.
Taxpayers who already have a Taxpayer Identification Number (TIN) can use this electronic payment system.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *