၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်း ပြင်ဆင်ချက်

၂၀-၃-၂၀၁၈ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီမှ တင်သွင်းခဲ့သော ပြင်ဆင်ချက်ဇယား


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *