အခွန် အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ် ၄၉ / ၂ဝ၁၈

ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စရပ်များအတွက် နိုင်ငံတော်သို့တိုက်ရိုက် လှူဒါန်းသည့် ကုန်စည်များအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း