အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၁၅/၂၀၁၇

အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၁၅/၂၀၁၇ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ရွှေစင်ရွှေတုံး၏အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *